Den v MŠ a pravidla

Denní program je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností.

v 6:30 hod Otevírá budovu paní školnice

7:008:30 Příchody dětí, volné hry, řízené činnosti

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si zvolí, zda si budou hrát samy, s kamarády, s paní učitelkou nebo si vyberou činnost, která je zajímá a uspokojuje.

8:459:15 Svačina

Po společném úklidu hraček a hygieně se chystáme na svačinu. Děti se obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla, druh a množství nápojů podle vlastního uvážení.

od 9:15 Činnosti na dané téma ...

Děti střídají činnosti řízené a spontánní,mají možnost pracovat ve skupinách i individuálně, podle svého zájmu, schopností. Společně řeší různé úkoly, učí se samostatnosti a potřebným návykům pro život (přiměřenou dobu se soustředit, dokončit práci, reagovat na pokyn).

:: Pohybová chvilka, hodnotící kruh

Cílem pohybové chvilky je zlepšovat tělesnou zdatnost dětí, rozvíjet pohybové dovednosti, fyzické zdraví, psychické uvolnění. Při cvičení zařazujeme chůzi, běh, lezení, poskoky, zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, s náčiním, na nářadí, pohybové hry. Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvíjí souvislé vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

a do 9:45 Komunitní kruh

Cílem komunitního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti mezi všemi zúčastněnými. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, říkadel, poslech pohádek, řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech.

10:0011:30 Pobyt venku

K pobytu venku využíváme zahradu, okolní prostředí. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, k tvořivým a námětovým hrám, k pozorování přírody. Vycházky do okolí bývají spojené s tématem dne. Umožňují poznávat naší vesnici a její okolí. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti a chránit ji.

11:3012:30 Hygienické návyky, oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologické potřeby, ale znamená také sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. Mimo nalévání polévky se děti obsluhují zcela samy. Každé dítě má možnost jíst svým tempem.

12:1512:30 Vyzvedávání dětí po obědě

12:3014:30 Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v MŠ celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku na svou postýlku, mohou mít u sebe svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu a pak některé usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku.

14:0016:30 Odpolední činnosti

Děti si vybírají činnosti podle vlastní volby nebo se věnují společně řízeným aktivitám s vyučujícími. Při pěkném počasí se chodí na zahradu, jinak se zůstává třídě a všichni se už těší na svoji mamku a taťku .


Naše pravidla ve třídě:

Šnečkové pravidlo:

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás,

proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.


U STOLEČKU

Rukávkové / vyhrnutí rukávu před jídlem, před výtvarnou činností..

Hrnečkové / přinesení hrnečku, postavení před talíř, tácek u svačinky

Miskové / nosíme tácek na stoleček a vracíme se pro misku s dobrotou, abychom předešli nehodě (miska sklouzne dolů..)


V LOŽNIČCE

Polštářkové / děti se položí na polštářek a odpočívají


VYLEPENÁ pravidla v herní části:


RUČIČKY

Moje ruce pomohou ti

a ty tvoje pohladí,

žádnou hračku nezarmoutí,

z kostek hrady postaví.


UCHO

Navzájem si nasloucháme-

To se jinak nedá!

Nemluvíme, pozor dáme-

Když se ruka zvedá.


MEDVÍDEK

Budeme jak mývalové-

Všechno pěkně umývat,

Pak budeme děti zdravé-

Budeme se usmívat.


SRDCE / srdíčkové

Já a ty jsme kamarádi,

Umíme si pomáhat –

máme se tu všichni rádi,

Ve školce je každý rád.

PUSA / pusinkové pravidlo

Moje pusa i ta tvoje

umí hezká slovíčka,

poprosí a poděkuje,

umí zahřát srdíčka.


V ŠATNĚ:

Ramínkové / dáváme si bundu na ramínko - věšáček, skládáme oblečení do skřínky

Srdce na dlani / pomáháme si navzájem, starší mladším....


Maminko a tatínku, prosím…
aneb školková pravidla pro dospěláky

Přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas.

Pokud nebudeme stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala.

Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno.

Nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete.

Nedávejte mi potají do kapsičky ani s sebou do školky, žádné sladkosti, ve školce mají pro nás sladké svačinky, sladkosti, které jsou pro nás vhodné.

Čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli.

Buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité věci, nebo změny, které by měly vědět.

Jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi.