O nás

Naše školka má v současné době dvě třídy (od 1. 9. 2009). Třída umístěná v budově školky Vranov 242 tvoří přirozený, věkově smíšený kolektiv 28 dětí od tří do pěti let. Do nové třídy, umístěné v podkroví Základní školy Vranov, dochází děti předškolního věku a nebo děti s odloženou školní docházkou (21 dětí).

Vzdělávací obsah programu MŠ „Vranovská školka pro všechny aneb "školka mezi stromy" má každé dítě směřovat k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit ho základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý jeho další život. Vzdělávací plán a obsah třídních plánů vychází z kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah probíhá v tématech, které děti obohacuje a rozvijí o znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence předškolního dítěte. Tématické okruhy jsou zaměřeny na poznávání 4 ročních období a jejich typických charakteristik. Děti se učí vnímat, pozorovat přírodu a její změny, životní koloběh lidí, svět zvířat a rostlin, kulturní a společenské události provázené tradicemi, oslavami a zvyky. Obě třídy ve svých vzdělávacích blocích se věnují stejnému tématu, pouze se liší v náročnosti činností, v předávání informací a v dílčích cílech.

Provoz tříd: od 7 00 do 16 30 hod.,

  • paní školnice otevírají budovy ZŠ a MŠ od 6:30hod.

Příchod dětí do tříd:

  • předškolní třída do 8:15hod,

  • třída MŠ 242 do 8:30 hod, nebo podle potřeb rodiny.

Odchod dětí:

  • po obědě: od 12 15 do 12 30 hod.,

  • po odpočívání: od 15 00 do 16 30 hod.,

Třída MŠ 242: původní budova MŠ, kapacita třídy 28 dětí (od 3 let, popř. před 3 rokem).

- kontakt: tel. do třídy: 541 23 90 61,

p. uč. Pelánová tel. 724 305 610.

Třída v ZŠ 85 v podkroví budovy Základní školy Vranov,

kapacita třídy 21 dětí (věk od 5 do 6 let, nebo děti s odkladem školní docházky).

- kontakt: tel. do třídy: 608 530 931,

ZŠ: tel. 541 23 90 60.


Děti z předškolní třídy: vždy poslat 2 SMS (na služební telefon p. učitelce a vedoucí stravování)

Omlouvání stravného: paní Sáňková tel.: 771 114 648,

- odhlašování a přihlašování je možné den předem do 12.00hod,

- v případě náhlého onemocnění je možné vyzvednout oběd pouze v první den nemoci mezi 11:30 a 12:30 hod v MŠ 242, mezi 12:00 a 13:00 hod. v MŠ 85