O nás

           Naše školka má v současné době dvě třídy (od 1.9. 2009). Třída umístěná v budově školky Vranov 242 tvoří přirozený, věkově smíšený kolektiv 28 dětí od tří do pěti let. Do nové třídy, umístěné v podkroví Základní školy Vranov, dochází děti předškolního věku a nebo děti s odloženou školní docházkou ( 16 dětí).


                 Vzdělávací obsah programu MŠ „Vranovská školka pro všechny “ má každé dítě směřovat k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit ho základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý jeho další život. Vzdělávací plán a obsah třídních plánů vychází z kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah probíhá v tématech, které děti obohacuje a rozvijí o znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence předškolního dítěte. Tématické okruhy jsou zaměřeny na poznávání 4 ročních období a jejich typických charakteristik. Děti se učí vnímat, pozorovat přírodu a její změny, životní koloběh lidí, svět zvířat a rostlin, kulturní a společenské události provázené tradicemi, oslavami a zvyky. Obě třídy ve svých vzdělávacích blocích se věnují stejnému tématu, pouze se liší v náročnosti činností, v předávání informací a v dílčích cílech.