Opakujte s námi

ÚNOR 2021

Téma: SILNÝ JAKO STROM - zimní sporty

Charakteristika:
Téma se zaměřuje na různé druhy pohybu a sportů. S dětmi si ukazujeme různé druhy sportů, sportovní vybavení, sportoviště. Vedeme děti k pohybu, rozvoji pohybových dovedností, obratnosti, překonání strachu, ke zkoušení nových věcí a k radosti z pohybu. Vysvětlujeme si co je Olympiáda, Paralympiáda, zjišťujeme, jaké sportovce známe. Zkoušíme některé sporty, ukazujeme si některé reálné vybavení. Učíme se tak určovat pořadí, orientovat v prostoru, na těle, popisovat vlastnosti a poznávat své silné a slabé stránky. Zároveň se učíme fair play, vzájemně se povzbuzovat, překonávat neúspěch a prohru a pociťovat sounáležitost s určitou skupinou lidí.

Komunitní kruh:
- Jaké máme druhy sportů?
- Kde můžeme sportovat?
- Co znamená sportování?
- Jaké sporty umíš? (lyžování, běhání,…)
- Jaké sporty by jsi rád/a vyzkoušel/a?
- Máme doma nějaké sportovní vybavení? (brusle, helmy, kola,…)
- Co je to Olympiáda a Paralympiáda?
- Znáš nějakého českého sportovce?

Hudební činnosti:
- Pojedeme na lyže
- Borový sáně

Výtvarné činnosti:
- Brusle
- Lyže
- Sáně

Pohybové činnosti:
- lokomoční pohybové činnosti, gymnastika
- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
- poznávání možností vlastního těla – zkoušíme napodobovat sporty
            - lyžování
            - běh
            - slalom mezi kuželkami
            - skok do dálky
            - nácvik kotoulu vpřed
            - žebřiny
            - sportujeme venku


LEDEN 2021

Téma: STOPY VE SNĚHU

Charakteristika:
Děti si osvojí základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Seznámí se s proměnami přírody v zimě. Naučí se mít radost z objevovaného. Upevní si pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Budou poznávat vlastnosti sněhu, stopy živočichů a experimentovat s přírodními materiály.

Komunitní kruh:
- Zvířata v lese (divoké prase, jelen, srna, ptáci – vrabec, sýkora, vrána, havran …).
- Přiřazujeme potravu a stopy ke zvířatům.
- Kdo se stará o zvířata v lese?
- Jak můžeme pomoci zvířatům my?
- Co se dává do krmelce, do krmítka?

Hudební činnosti:
- Vrabec a sýkora, O zimě, Krtek, Grónská zem

Výtvarné činnosti:
- krmítko pro ptáčky, tučnák,
- kos se slunečnicovými semínky, vrabec,¨

- papírový talíř se sněhulákem a lesní zvířata v lese.

Pohybové činnosti:
- uvědomování si vlastního těla (horní, dolní končetiny, levá/pravá strana),
- spojení pohybu se zpěvem,

- základní pohybové dovednosti a prostorová orientace, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překážky, házení a chytání míče, používáme různé náčiní, pohybujeme se ve skupině – jsme k sobě ohleduplní, pohybujeme se na sněhu a na ledu),
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),
- nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě),
- bobování.

Další činnosti:

- zraková diferenciace - hledáme stejné vločky, tvoříme skupiny podle vzoru, 

. procvičujeme předložky - pod, nad, za, vedle, mezi vpředu, vzadu, 

- pořadí podle velikosti - skládání sněhuláků (6 karet),

- skládání obrázku ze 4 dílů a lepení, 

- prostorové vnímání   - skládáme pastelky podle zadání,

- sluchové vnímání - vytleskávání, vnímání rytmu / rychle a pomale,


- vedeme rozhovory (nasloucháme druhým, čekáme, až druhý dokončí myšlenku),
- osvojujeme elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dětem blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné,
- operace s materiálem (třídíme, přiřazujeme, uspořádáváme, odhadujeme, porovnáváme,…),
- činnosti na rozvoj postřehu, vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti,…

- matematická pregramotnost (dějová posloupnost, více, méně, stejně, počítání do pěti)
- grafomotorické činnosti (rovné čáry, jednotažky)
- rozvoj smyslů (poznáváme zvuky, stopy a potravu zvířat),

- upevňujeme pojmy nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo,
- experimenty – pozorujeme vodu v teple a v chladu (tuhnutí x tání) , ledové ozdoby.

Písničky:

 Vrabec a sýkorka

Vzal vrabeček na taneček sýkorku,
měli spolu jedno sólo na dvorku.
Vrabec samé skoky, sýkorka zas kroky
nešlo jim to dohromady na dvorku.

Zima

Jednou v zimě brzy ráno stěžoval si kos,
všude bílo milá vráno a ja jsem tu bos.
Ref: Brr brr to je zima,
Brr brr to je mráz.
Pojď Evičko, pojď Honzíčku, pojď mezi nás
 
Bílá vrána posedává blízko v dveří, 
že jsem byla včera černá nikdo nevěří.
Ref: Brr brr to je zima …..

Básničky:

Vráno, vráno, přileť k nám
já ti něco nachystám
trochu hrachu, trochu krup
vráno, vráno - dupy dup!

Kráky krák, kráky krák, 
havran to je černý pták.
V zimě kráká na poli,
létá mezi topoly.
Ráno hledá snídani,
on i další havrani.
V poledne už zase krouží,
mráz a zima ptáky souží.
Kráky, kráky. krák, 
letí ptáků černý mrak.

Punčocháče, ponožky, oblečeme na nožky, 
ještě tričko, mikinu, vyzrajeme na zimu.
Přes to všechno kaťata, ať jsme správná prťata.
Na hlavičku čepičku, na nožičku botičku.
Ručky zebou víc a víc, schovej je do rukavic.
Se sněhem si můžeš hrát, vesele se koulovat.

PŠ - Grónská píseň, Statistika nuda je, Podívej se na oblohu, Blažena (logopedická)

Prosinec 2020

Téma: VŠEMU CHCEME ROZUMĚT, OBJEVÍME CELÝ SVĚT - VÁNOCE

Charakteristika:
Děti se prostřednictvím tématu seznamují s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji. Přirozeně poznávají, jak lidé dříve žili, čím se bavili, co jedli. Děti prožívají intenzivně nejkrásnější svátky roku, kdy v nich je přirozeně pěstována radost z obdarovávání druhých a kdy vnímají, že Vánoce jsou svátky setkávání, posilování vzájemných vztahů, rodinných vazeb, pomoci a porozumění druhých.

Komunitní kruh:
- Kdo byl sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucie. Zvyky s nimi spojené.
- Jaké zvyky máme spojené s Vánocemi. (symbolika Vánoc)
- Přípravy na Vánoce. Vůně koření / zázvor, hřebíček, skořice.
- Vánoční pranostiky. Názvy stromů, který nosí Ježíšek.
- Jak se slaví Vánoce v jiných zemích. 
- Příběh o narození Ježíška. Co je to Betlém? Stavění z papírových figurek.

Hudební činnosti:
- nácvik koled a básniček,
- rytmizace básniček (střídání těžké a lehké doby),

- rozlišujeme podle zvuku hudební nástroje, pojmenovávání (basa, dudy, housle..),
- zkoušíme hrát doprovod ke koledám.

Výtvarné činnosti:

- Mikuláš, čert a anděl (různé zpracování, stříhání, lepení).
- Dopis Ježíškovi (vystřihování dárečků z letáků).
- Vánoční přání a dáreček (dřevěný stromeček).
- Kapr (mačkáme papír, dokreslujeme šupiny, poznávání části těla).
- Betlémská hvězda.

Pohybové činnosti:

- uvědomování si vlastního těla (horní, dolní končetiny, levá/pravá strana),
- spojení pohybu se zpěvem a nástroji,
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení, doskoky),
- nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě),
- základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry (nácvik házení, chytání), opakujeme sestavy z jógy.

Další činnosti:
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování),

- matematická pregramotnost (dějová posloupnost, více, méně, stejně, počítání do pěti),

- zraková diferenciace ( poznat odlišný obrázek v řadě lišící se tvarem a polohou, obrázek na pozadí - spojení obrysů z teček),  
- grafomotorické činnosti (rovné čáry, dolní oblouk, šikmé čáry, zamotávání čar, jednotažky)
- upevňujeme pojmy nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo,
- experimenty – plovoucí svíčky, větvička Barborky, prskavky, louskání oříšků, krájení jablíček, …

- zdrobněliny, poznáváme nesmysly na obrázku, rozlišujeme malý, větší - nejmenší, nižší, vyšší a nejvyšší strom, vytleskávání slov, určování počet slabik a počátečních písmen, skládání obrázků podle předlohy s vánoční tématikou. LISTOPAD 2020


Téma: ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, CO TO ASI ZNAMENÁ

Charakteristika:
Cílem je seznámení dětí s různými dopravními situacemi, naučit je správně reagovat v těchto situacích. Učit je dodržovat a respektovat předem dohodnutá a daná pravidla. Uvědomit si, proč je toto důležité a jaké následky přináší nekázeň a nedodržování pravidel.
K výstavě „Cesta kolem světa“, zahrneme vzdělávání o dalekém cestování (kontinenty).

Komunitní kruh:
- Co jsou a jaké máme dop. prostředky?
- K čemu využíváme dop. prostředky?
- Jaké máme dop. značky? Kde je najdeme?
- Kde najdeme zvířata z dalekých krajin? (opakování zvířat)

- Jak vypadá zeměkoule, pohyb slunce, střídání den a nocí, roční období.

Hudební činnosti:
- nácvik vánočních písniček a básniček na akci „Rožínání vánočního stromu“.
- rytmizace s vařečkami, dřívkami, reagování na rytmus (rychle, pomale),
- rozlišování krátké a dlouhé slabiky,
- zopakování rytmu (hra na ozvěnu).

Výtvarné činnosti:
- Kosmonaut, Vlak z geometrických tvarů. Předvánoční přípravy.

Pohybové činnosti:
- uvědomování si vlastního těla (horní, dolní končetiny, levá/pravá strana),
- spojení pohybu se zpěvem,
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),
- nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě),
- základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry (nácvik házení, chytání),

- hra na autobus, na vlak (řazení podle vagónků).


Další činnosti:
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
- matematická pregramotnost (více, méně, stejně, počítání do pěti)
- grafomotorické činnosti (rovné čáry, krátké a dlouhé, jednotažky)
- rozvoj smyslů (poznáváme zvuky – zvířat a věcí)
- upevňujeme pojmy nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo, 
- názvy geometrických tvarů, barvy, vnímání odlišností a detailů.

Předškolní třída:  
- písničky: logopedické písničky Evelína, Apolenka, Bedla; vánoční písničky a básničky 
- říkanky: 
               Semafor
                Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?
                 Na chodníku klidně stát, v jízdní dráhu nevbíhat.
                 Co znamená tahle změna, když je žlutá rozsvícená?
                 Připrav se a pozor dej, čekej, nikam nespěchej.
                 A když svítí zelená, co to asi znamená?
                 Malí jako velicí, všichni přejdou silnici.
                Křižovatka
                X je nejen písmenko, ale taky značka, uhodneš ji panenko? Je to křižovatka!


ŘÍJEN 2020

Téma: VLAŠTOVIČKO LEŤ

Charakteristika:
Téma vede k všímání si změn v přírodě. K uvědomění si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami.

Komunitní kruh:
- pojmenováváme roční období a rozlišujeme charakteristické znaky
- určujeme aktuální počasí venku (svítí, prší, …)
- poznáváme přírodní jevy (mlha, vítr, déšť, sníh a mráz, slunce,…)
- jak se chráníme – před nachlazením, sluncem/větrem, oblečení (pláštěnka, deštník, bunda,…)
- které barvy najdeme v přírodě (zelená, žlutá, oranžová, hnědá, červená, …)

Hudební činnosti:
- nácvik písniček – Vlaštovička, Vyletěl si pyšný drak
- básničky – Drak, Podzim

Pohybové činnosti:
- spojení pohybu se zpěvem: Vlaštovička, Ježek
- gymnastické míče, padák
- opičí dráha (skluzavka; chůze po lavičce; lezení, plazení po lavičce)
- chůze po kamenech, po kaštanech, koordinace pohybů
- cvičení jógy (pozdrav slunci)

Výtvarné činnosti:
- práce s keramickou hlínou (otisk listu, válení, …)
- výroba mechového draka a draka z přírodnin (společná práce)
- veverka (lepení akátových listů na ocásek)
- podzimní koruny (lepení přírodnin na korunu)

Další činnosti:
rozvoj smyslů (rozlišujeme zvuky a tóny, zrakově rozlišujeme tvary předmětů, podzimních plody a barvy, pomocí hmatové knihy poznáváme materiály, rozlišujeme vůně a chutě, hledáme 2 stejné obrázky v řadě a odlišný obrázek na řádku)
učíme se chápat prostorové pojmy (nad, pod, vedle, uprostřed, nahoře, dole, za, před, u, mezi, vpravo, vlevo, vysoko a nízko), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, týden, měsíc, rok,…)

matematická pregramotnost ( posloupnost prvků: střídání kaštanů, žaludů v řadě, počítání oříšků 1-5, více, méně, stejně;   

grafomotorické činnosti (velká plocha - cesta podle barviček listů, jednotažka drak a list, horní oblouk - ježek pod listím)
opakujeme třídní pravidla (pozdravit, poprosit, poděkovat, …)
pomáhat pečovat o okolí životní prostředí (dbát na pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu v okolí, živé tvory, …)

Opakujte s námi:

Básnička:              „Lítá tiše jako pták,
                             vyletěl až do oblak.
                             Z výšky vidí celý svět,
                             dole volá dětí pět.
                             „Poleť rychle radši k nám,
                             už je konec našim hrám.“
                             Dráček dětem zamává,
                             pak k nim rychle přistává.“

Písnička:               „Vlaštovičko, leť,
                             už je na tě čas,
                             listí žloutne, poletuje,
                             po strništi vítr duje,
                             bude brzy mráz.


                            „Vyletěl si pyšný drak,
                            vyletěl až do oblak.
                            Z vysoka se dívá na svět,
                            chtěl by strašit neví jak.
                            Z vysoka se dívá na svět,                        
                            chtěl by strašit neví jak.

ĉ
Hana Pelánová,
10. 4. 2020 8:30
Comments