Opakujte si s námi

                                     Květen  2019

téma "Kdo to volá?"

 

CharakteristikaTéma děti seznamuje se zvířátky, která žijí kolem nás. Učí se je poznat a pojmenovat, poznat k čemu jsou užitečné; seznamují se s tím, jak o ně pečovat, čím je krmit, co je pro ně nebezpečné. Podporujeme kladný vztah ke zvířátkům, radost z nově narozených mláďátek, úctu k životu.

V rámci tématu rozlišujeme zvířata z lesa, užitková, exotická (Zoo, Afrika, …), vodní, apod. Prohlížíme si knihy a časopisy se zvířaty, navštívíme místní farmu.

Komunitní kruh: seznamování se zvířaty a jejich mláďaty, kde kdo bydlí / slovní zásoba a používání správných předložek k obydlí např. pes spí v boudě, čáp na komíně, popisujeme jak zvířata vypadají, čím se živí, užitek domácích zvířat,
- kdo se stará o hospodářská zvířata, hodnocení vlastního chování ke zvířátkům.

Skupinové činnosti:
- porovnáváme velikost zvířat, co k čemu patří / rozvíjíme logické myšlení a rozvíjíme zrakové rozlišování,
- v čem se kdo liší - podle velikosti, podle stavby těla, podle dovedností ( léta, plazí se apod.)
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky se zvířaty, vokální činnosti,
- třídíme zvířata podle obydlí....,
- co umí zvířátka a čím se liší od lidí, 

- komu můžeme důvěřovat, určování hlasu zvířat – kdo zabučel, kdo zamečel, konstruktivní činnosti - stavíme ohrádky, domečky pro zvířátka,

- jak se vyvíjí motýl a žába,

- skládáme pexetria, zvířecí rodinky, manipulujeme s umělými zvířátky...., 

 • - třídění zvířátek do ohrad podle druhu, procvičujeme početní představy do 6, 

Pohybové činnosti:
- hra na zvířátka: 

TV – překážková dráha – Statek

-          Válení sudů – prasátka se válí v bahně

-          Chůze po nataženém laně – slepičky chodí po bidýlku (rovnováha)

-          Obruče – kůň skáče přes překážky (z obruče do obruče)

-          Slalom – kravičky nahánějí svá telátka

-          Tyče – ovečky přecházejí přes lávku (po čtyřech)


Další činnosti:
- námětové hry na statek, dramatizace. Pohybové hry: Na kočku a myš, Na ovečky a vlka. Poučení z pohádek – O kohoutkovi a slepičce, O pejskovi a kočičce,
- sluchové hry na rytmizaci, záměny hlásek, analýzu a syntézu,
- opakujeme písničky o zvířátkách: např. Kočka leze dírou, Utíkej Káčo, Hrálo si koťátko na trávníčku, Když jsem já sloužil,

- tvoření: berušky, labutě,

- grafomotorika - jednotažka labutě s vlnkami (voda), cestička pro zajíčka, horní oblouk a tráva (zuby), 

- připravujeme se na besídku ( zpívání, recitace, tanečky,  tvoření dárečků a přání pro maminky)

Básnička:

Naše kočka strakatá

měla čtyři koťata.

Jedno černé, druhé bílé,

třetí rezaté a čilé,

a to čtvrté strakaté,

po mamince okaté.

Pejsek za plotem 

Pejsek běhá za plotem, straší lidi štěkotem,

ocáskem se ohání, líbí se mu štěkání. 

                            DUBEN 2019

téma: Duben - měsíc bezpečnosti, DOPRAVNÍ VÝCHOVA
         Velikonoce - svátky jara
         Den ZEMĚ - příroda na jaře, ekologie, Ukliďme Česko, koloběh vody, třídění odpaduDOPRAVNÍ VÝCHOVA

     Seznamování dětí s dopravními situacemi prostřednictvím dopravní výchovy vede ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen v dětském věku, ale postupně buduje jejich chování v dospělosti. V současné době se            v mateřských školách dopravní výchova dostává společně                      s environmentální výchovou stále více do popředí. Dopravní výchova byla zařazena do Rámcového vzdělávacího programu do vzdělávací oblasti Dítě a svět.
      Při výběru dopravních témat na dítě nahlížíme nejen jako na účastníka silničního provozu - chodce a cyklistu, ale i jako na budoucího řidiče. Budováním jeho prosociálního chování a postojům k pravidlům se podílíme i na formování osobnosti budoucího řidiče. Předškolní děti chápou pravidla v souladu se svým uvažováním. Jsou egocentrické a ještě příliš neuvažují, jaké následky bude mít jejich chování na druhé. Děti předškolního věku často nedokáží vzít v potaz, že by někdo mohl daná pravidla porušit a reálné situace vnímají zkresleně. Například, pravidla přecházení na světelné signalizaci, když svítí zelený signál, berou absolutně. Nepředvídají, že by řidič vozidla mohl signál přehlédnout nebo nerespektovat, tak nevnímají jako důležité se při přecházení přechodu se světelnou signalizací rozhlížet. Stejně tak vnímají přechod pro chodce, kdy se často domnívají, že na přechodu pro chodce mají absolutní přednost. Děti si často ani neuvědomují funkci cyklistické přilby. Nechápou, že je přilba neochrání před pádem, ale že chrání hlavu v případě pádu.
     Cílem tohoto tématického celku je seznámení dětí s různými dopravními situacemi, naučit je správně reagovat v těchto různých situacích. Učit je dodržovat a respektovat předem dohodnutá a daná pravidla. Uvědomit si, proč je toto důležité a jaké následky přináší nekázeň a nedodržování pravidel.


 • dopravní prostředky, pojmy "chodník, křižovatka, vozovka, semafor..."
 • základní zásady bezpečnosti silničního provozu  BESIP
 • sluchové a zrakové vnímání, prostorová orientace
 • osobní bezpečí a zdraví, první pomoc, telefonní čísla záchranných složek
 • základní dopravní značky
 • ochranné prostředky, přilby, pásy
 • způsob cestování a zásady chování v autě, vlaku, MHD...
 • praktická lekce - jízda na koloběžkách na Dopravním hřišti Riviéra Brno
 • výukový program Koblížek na Dopravním hřišti Městské policie Brno

písnička:  


Jede auto z kopečka,
cesta není hřiště.
Jestli nemáš kolečka,
nehraj si tam příště!
Tam, kde auto vyletí,
není hřiště pro děti.
Tam, kde auto vyletí,
není hřiště pro děti.


VELIKONOCE

 • symboly jara
 • změny v počasí
 • Velikonoce jako křesťanské svátky
 • lidové tradice a zvyky
 • výzdoba třídy, zdobení velikonočních vajíček
 • jarní dílničky pro rodiče a děti     

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.


Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.DEN ZEMĚ


 • environmentální výchova
 • příroda kolem nás
 • koloběh vody v přírodě, význam vody pro život
 • pokusy s odpařováním vody
 • vysvětlení pojmu "vodorovný"
 • pozorování změn v přírodě, pojmenovávání jednotlivých jevů
 • vycházky po Vranově a okolí
 • vranovské studánky
 • mláďata (pojmenovávání zvířat a jejich mláďat)
 • poznávání jarních bylin, jejich užití
 • nerostné bohatství
 • výsev semínek ve třídě, pozorování klíčícího hrachu
 • ptáci, ptačí zpěv, hnízda, vajíčka
 • úklid okolí školy v rámci akce "Ukliďme Česko"
 • třídění odpadu, smysl recyklace
 • zamyšlení "Jak já mohu ovlivnit a zlepšit životní prostředí ve svém okolí"
 • učíme se šetřit vodou, energiemi
                                                            
  básnička:


I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí,
modrá, žlutá, zelená, víme ,co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci, už jsme jako dospěláci,
papír, plasty, sklenice, nápojové krabice.

Prší, prší, jen se leje, popelář se na nás směje ,
rychle z auta vyleze, odpadky nám odveze......


Březen  2019

MŠ 242 

téma "Sluneční paprsky"

    Zima končí, přichází jaro a na zem dopadají první sluneční paprsky. Den se prodlužuje a noc krátí. Příroda ožívá.

Komunitní kruh:

 • komunitní kruh – loučení se zimou, jak poznáme, že jaro přichází, změna počasí, co se děje na jaře v přírodě, * Kdo jsou poslové jara? Co se děje na poli? Co nám kvete na zahrádce?
 • rytmizujeme říkadlo „Přišlo jaro do vsi“
 • seznámení s básničkou: „Jaro je tu“
 • nácvik písně: „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře“, hra „Na ozvěnu“ – slova motivovaná jarem
 • hledání stejných sluníček, poznávání obrázků, koho sluníčko probudilo


Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel: napodobení zvuků jara – bzučení včelek
 • dechové cvičení – „Jak voní jaro“, nádech nosem, dlouhý výdech ústy

 

Skupinové činnosti:

 • výroba zajíčků
 • stříhání proužku papíru /zástřihy/ - trávník, lepení sněženky
 • jarní omalovánky, správný úchop ve špetce
 • malování barvou – sluníčko a kočičky
 • grafomotorika – paprsky sluníčku

 

Pohybové činnosti:

 • lokomoční cvičení: chůze - Přišlo jaro do vsi, běh  - Zimo, zimo táhni pryč, skok - Travička zelená, lezení - Probudil se malý brouček, 
 • pohybové hry: „Čáp ztratil čepičku“, „Na zlatý řetěz“

Písnička:

 Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,   hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

                        Čáp veze sluníčko točí se kolečko, hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

 Hřej sluníčko, hřej, hory, doly krej,     povyskoč si výše, na té naší střeše,

kolo udělej, kolo udělej.


Připravujeme se na svátek jara – Velikonoce. 
Zdobíme třídu, seznamujeme se s tradicemi, říkadly.

 téma "Dělání" všechny smutky zahání

Poznáváme oblast profesí, povolání a řemesel. Ukazujeme si jak povolání běžná, která nás obklopují neustále (prodavač, učitel, řidič, …), méně známá (pokrývač, elektrikář, vodař, zedník, myslivec, …), tak tradiční řemesla (sklář, truhlář, švec, …). Seznamujeme se s různými pracovními pomůckami, náčiním, nářadím, … Důraz klademe na prožitek a poznávání světa práce kolem nás, prohlubování vzájemných vztahů a utváření vztahů vůči širšímu okolí. 

Komunitní kruh:

 • seznámení s profesí – zedník, švadlena, kuchařka, kovář, pošťák, uklízečka, hvězdář, fotograf atd
 • popis obrázků – jaké nástroje potřebují ke své práci? manipulaci s kartami,
 • učíme se rozlišovat materiály – dřevo, sklo, kov, plast, látka
  • pantomima – děti předvádí různé profese, dáváme si hádanky
  • seznámení s básničkou „Zedníci“, "Pekaři",
   • opakování písničky: „Kalamajka, mik, mik, mik“, seznámení s písničkou "Pekla vdolky", využití hry na tělo, rytmizace jednotlivých řemesel

 

Práce ve skupině:

 • omalovánky profese - společný obrázek a individuálně
 • pošťák - omalovánka, skládání dopisu
 • malování vodovou barvou, správné vymývání štětce – zdobení profesí - rámeček obrázku
  • kuchař - hlava kuchaře - práce s tavící pistolí, stříhání
  • lékařský kufřík - lepení a stříhání pomůcek do kufříku
  • pro maminky k MDŽ - narcis
  • zedník - posloupnost - jak se staví dům, skládáme 6 obrázků
  • pracovní list - poznej odlišný obrázek v řadě / pomůcky profesí

 

Logopedické okénko:

 • procvičování hlásky C
 • říkadlo zedníci, vytleskáváme slova

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení na překážkové dráze – podlézání, vylézání po žebříku, chůze po lavičce s předmětem
  • taneček: „Na ševce“, „Kalamajka“

 

Další činnosti:

 • pozorování různých profesí při pobytu venku, např. řidič, poštovní doručovatelka, popelář, atd.
 • vycházka k autobusové zastávce
  • posilování kontaktů dětí se zaměstnanci MŠ, co umí maminka, tatínek
  • četba příběhů a knížek z domu
  • námětové hry: na prodavače, zedníky, kadeřnici, kuchaře, lékaře aj.
  • plastelína - slané těsto
  • hra na obchod - spolupráce s rodiči - nosíme do třídy obaly od potravin

 

PEKAŘ

Napekli pekaři slaďounké rohlíky,

že ani nestačí proutěné košíky.

A než je upekli, mákem je sypali,

aby nám k snídani ještě víc chutnaly

ZEDNÍK

Jeden, dva, tři, teď,

postavíme zeď.

Bude to zeď veliká,

máme na to zedníka.

Cihla sem, cihla tam,

Žádnou stranou nenechám!

Cihly rovně postavit,

Rovnou zeď pak budem mít.                     

Ševci

                        Šili ševci, šili boty, sedlákovi do roboty,

                        šili ševci, šili boty, sedlákovi do pole.

                        Šidli, šidli švec, zlámal kopytec,

                        zlámal kopyto, odpusťte mu to.
 

Jak to bylo pohádko?

   Tento blok co nejvíce rozvíjí emocionální prožívání dětí a navozuje u nich duševní pohodu. Děti se prostřednictvím jednotlivých témat seznamují s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji, které nás provází v průběhu celého roku. Přirozeně poznávají, jak lidé dříve žili, čím se bavili, co jedli.

   Děti také po celý rok poznávají nekonečný svět pohádek, ve kterých dobro vítězí nad zlem a tyto morální hodnoty si odnáší i do každodenního života. Kniha se pro děti stává příjemným a nepostradatelným společníkem, jenž jim umožňuje ocitnout se prostřednictvím vlastní fantazie v pohádkovém světě a splnit si tak i své sny a přání. Četba knih je pro ně odpočinkem a relaxací. Poznávají, že mohou udělat i jiné lidi šťastnými tím, že jim zazpívají nebo zahrají pohádku. Děti se uvědomují, že svým chováním mohou navodit pozitivní atmosféru ve svém okolí.

předškolní třída:

Dneska v naší školce, mami, byl loupežník s pronceznami. 

Vodník, tygr, krásná víla,hradní paní - celá bílá.

Dvě zelené žabičky pouštěly nám písničky.

Jenomže já už jsem velký, poznám paní učitelky!

Hit za hitem nám tam hrál ,prostě bezva karneval.


třída MŠ 242

 Motivace:       Pohádka O třech medvědech, Perníková chaloupka, O veliké řepě

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění pohádky podle obrázků , rozšiřovat slovní zásobu dětí, tvoření jednoduchých vět
 • dramatizace pohádek, hra s loutkou, maňáskem, vlastní výběr rekvizit a doplňků – „Hrajeme si na herce“
 • seznámení s knihou - kdo je to čtenář, spisovatel, ilustrátor, kde sipůjčujeme knížky...
 • seznámení s básní „Princeznička na bále, Malovaná pohádka, Polámal se mraveneček,
 • nácvik písničky „Vrabeček, Šípková Růženka“, " Povídám, povídám pohádku" : zpíváme různými hlasy,  rytmizace slov z písničky, hra na ozvěnu, vytleskávání slov
 • manipulace s obrázky – skládání obrázku v celek, posloupnost děje pohádky
 • početní představy do 3, pojmy malý – větší – největší, určujeme velikosti, řazení medvědů, židliček, misek podle velikosti
 • seznámení s geometrickým tvary, orientace na ploše a v prostoru / procvičujeme předložky s obrázky z pohádek ( před, nad, pod, mezi, za apod.)
 • učíme se zdrobněliny, protiklady / říkáme si kdo je hodný, zlý, statečný v pohádkách

Logopedické písničky: učíme se procvičovat písmenka s písničkou na melodie lidových písniček.

 Práce ve skupinkách:

 • pracovní list: hledáme pohádkovým bytostem obydlí / čert - peklo, princezna - zámek, 
 • kontrolujeme znalosti barev, vyhledáváme stejné a odlišné obrázky
 • skládání obrázků podle daného pravidla – půlené obrázky / kočka, klaun...lepení a stříhání
 • malování zámků, zaplnění vystřižené plochy, upevňujeme správné držení štětce
 • nalepování kousků papíru na klauna / sledování línie, části těla
 • stříhání papíru - perníky - tvoříme perníkovou chaloupku
 • grafomotorika - lomené čáry/ zámek, jednotažka klíček k pohádce
 • navlékáme korálky, třídíme fazole od malých luštěnin
 • slané těsto - hrajeme si s těstem, válíme, tvoříme koláče apod.

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení pro uvolnění těla a protažení, jóga zajíček
 • výrazná chůze a běh, lezení po zvýšené rovině, přeskoky lana, podlézání lana
 • pohybová hra: „Na krále“
 • taneček: „Šípková Růženka“, Opička, Ptačí tanec

Básnička:        Malovaná pohádka

Od pondělka do pátku budu kreslit pohádku.

Koho do ní namaluju, aby byla v pořádku?

Princeznu a Babu Jagu? Draka, co má dračí spády?

Honzu nebo loupežníky? Sebe a své kamarády?

Od pondělka do pátku budu kreslit pohádku.

Potom vám ji celou povím, umím ji i pozpátku.básničky na vystoupení:

Vánoční cukroví

Doma všechno krásně voní
a ta vůně napoví,
že Vánoce přicházejí
a peče se cukroví.

Všichni při tom pomáhají,
voní cukrem vanilkou,
dětem se pak večer snáší
zvláštní sen nad postýlkou.

Zvonění

Až zazvoní zvoneček rozsvítí se stromeček. 

Dárky leží dokola, maminka nás zavolá:

 "Pojďte děti honem sem, dneska máme Štědrý den!"


Přiletěla vrána, sedla do trní, přiletěla druhá, sedla vedle ní.

A ta třetí na špičku zazpívala písničku.

 

Běžela liška po ledu, ztratila klíček od medu.

Kdo ho má, ať ho dá, ať se liška nehněvá.

Zpíváme:

Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,

na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.

 

Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,

natahoval nani krk, hej, hej, koleda.

 

Paní kmotra pojď dolů, hej, hej, koleda,

a já dolů nepůjdu, hej, hej, koleda.

 

 

Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda,

natáh´ bys mi kůžiska, hej, hej, koleda.


Písnička pro čerta

1.     Mikuláši, Mikuláši,
        kdo to tady děti straší?
        kdo tu řinčí řetězem
        a proč s tebou přišel sem?

Ref.: Rohatý, rohatý,
        s kožichem až na paty,
        rohatý, rohatý,
        černý, střapatý.

2.     Kdo jsi, teď už všichni víme,
        my se, čerte, nebojíme,
        nemáš-li co na práci,
        můžeš dělat legraci.

3.     Chceš-li ale děti lekat,
        nebudeme déle čekat,
        pošleme tě nazpátek,
        do veselých pohádek.

Vánoční
Všude voní cukroví,

co dnes bude, kdo to ví?
Přilepšíme zvířátkům,
dáme chleba jehňátkům.

Slepičkám i kohoutkovi,
drobím koláč jablkový.
Pejsek dostal novou kost,
kočka hračku pro radost.

Maminka nám kapra smaží,
polévku z ryb v hrnci vaří.
Každý touží drobátko,
vidět zlaté prasátko.

Oblečem se svátečně,
kdy už přijde, konečně?
Dneska večer zajde k nám,
je moc hodný, já ho znám!

Svítí do tmy stromeček,
když zazvoní zvoneček.
Vánoce jsou krásné svátky,
vracejí nás v čase zpátky!

téma: Ze všeho mám nejraději, když se máma s tátou smějí

 doba trvání :  2 týdny  (19. - 30.11)

 Kam přicházíme na svět – rodina a její členové, pojmenování příbuzenských vztahů, chápání základních příbuzenských vztahů. Aktivní vnímání rodiny jako zázemí, důležité společenství lidí, uvědomění si pocitu sounáležitosti a bezpečí v rámci rodiny. Vzájemné sdělování prožitků z rodinného prostředí. Seznámení a průběžné upevňování prosociálního chování dětí, vytváření pozitivního klima třídy. Přiblížení různých struktur rodin. Prevence šikany a antisociálních jevů.

záměr:   

o seznamování se členy rodiny, pojmenování příbuzenských vztahů, vzájemné sdělování prožitků z rodinného prostředí 

o činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, ve kterém dítě žije 

o osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

 vzdělávací cíle:

o   vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

o   vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

o   rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

o   rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

o   vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách


vzdělávací nabídka:

 o   hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku, střídat se, ke schopnosti vyřešit spor

o   dramatizace různých situací v rodině

o   společné povídání o našich rodinách, co máme a nemáme rádi, jak se k sobě chováme

o   pohybové hry: Na ledovou kru, Na mrazíka, Na magnety

o   relaxační a dechová cvičení, jóga

o   cvičení proti plochým nohám

o   společné vymýšlení programu vánoční besídky

o   společná návštěva knihovny na Lesné – předvánoční povídání

o   nácvik vánoční besídky

o   zpěv, rytmizace + orffovy hudební nástroje

o   básničky s pohybem – Sněhuláci

o   divadlo v MŠ – Kača a Kača

o   nová výtvarná technika – enkaustika, frotáž

o   individuální pracovní listy, grafomotorika, předmatematické představy

o   společenské hry: Berušky, Člověče nezlob se, Jenga

o   hry podporující rozvoj paměti a zrakového vnímání - Kimova hra

o   logické hry: Logicco , Safari

o   cvičení artikulačních orgánů, jednoduché logopedické říkanky

o   dodržování správného stolování, držení příboru, fixování hygienických návyků

o   lokomoční cvičení, překážková dráha, balance, lano, kladina, míč, žebřiny

o   společné procházky po Vranově, pozorování změn v přírodě

o   sběr přírodnin pro různá tvoření

o   počasí: změny, skupenství vody, pokus s ledem, rozlišování charakteristických znaků podzimu a zimy

o   důkladnější seznámení s některými přírodními jevy - sníh, led, mlha, jinovatka….

o   podzimní barevné změny – listy na stromech, tráva, plody. Hry se spadaným listím, tvary listů, barvy

o   zimní spáči – ježek, křeček, veverka…(příprava na zimu)

o   pozorování hmyzu

o   příprava budek pro ptáčky, vyčistíme krmítka a začínáme sypat krmení, aby si ptáci zvykli

o   příprava na příchod adventního času, společná výzdoba třídytřída MŠ 
téma:  "Na Svatého Martina, kouřívá se z komína"
Charakteristika:
Vnímání změn počasí v souvislosti se změnou ročního období, charakterizování změn v přírodě vlivem počasí, přiblížit dětem lidovou pranostiku, seznámit se s některými zásadami ochrany životního prostředí.
Činnosti :
- stavba domečků, stavění stáje pro koně, stavba komínů (porovnávání, užívání pojmů nízký vyšší nejvyšší, počet kostek), 
– modelování podkoviček z modelíny, z alobalu a z hlíny,
 – zavazování uzlíků na velkou hlavu koně (hříva) – společná práce. „Proč se ten kůň tolik směje, proč se tolik řehtá? Markétka ho pastelkami za ušima lechtá!“,
- dlabání dýně, příprava lucerniček na pondělí / akce s rodiči 12. 11. 2018.
 Pohybové hry: Překážková dráha – Martin s pláštěm překonává překážky.
● Napodobování způsobu pohybu koně - krok, klus, cval, trysk.
● Koňský běh podle rytmu hry na ozvučná dřívka.
● Na koníky: děti chodí po elipse za zvuku klapotu kopyt (dřívka), když se klapot změní na zvonění rolniček – cválají (hra zaměřená na rozvoj hrubé motoriky a pozornosti). 
● Pohyb ve dvojicích, jedno dítě je vozataj, druhé kůň, s rukama za zády nebo švihadlem.
● Jednoho dne svatý Martin (po poli, okolo školky, v hlubokém lese..) běžel, povězte mi milé děti, co tam všechno viděl? Jako motivace ke cvikům. 
● Hry s padákem – zima je, zima je, zimou se třesu, dejte mi peřinu, já pod ní vlezu. 
● Hra: obměna na peška: Martin na bílém koni s metelicí se honí. Pospíchá, utíká, zimu tady zanechá.
Povídáme si, rozvíjíme.....
Legenda o svatém Martinovi ● Zvyky a zvyklosti, pranostiky ● Hádanky. 
● Martinův plášť (hra)- obměna na mlhu – zakrejeme dítě pláštěm, ostatní hádají kdo je zakrytý. „Na svatého Martina, kouřívá se z komína. Zima je, zima je, koho nám plášť ukryje? ● Grafomotorika – lucerničky (kruh), skoky koně (horní oblouk), kouření z komína (smičky) ● Pracovní listy – bludiště, figura x pozadí – hledej podkovičky v mlze, počet podkov. 
● HV – Už Martin na bílem koni? Začínáme se připravovat na vánoční vystoupení.
● Gymnastika mluvidel – frkání koně, klapání kopyt. 
● Činnosti motivované písmenkem M?
● Kde slyšíš koně – zavázané oči, mají ukázat směr, odkud jde zvuk. Poslech různých zvuků.
● Jakého koně měl sv. Martin? Jaké jiné barvy můžou mít koně? Kolik mají nohou, uší, očí? Čím se kůň živí? K čemu nám koně slouží? Co má kůň na kopytech? Jak se jmenuje řemeslník, který ková koně? ŘÍJEN 2018

téma:  Zdravé mlsání, nemoci zahání od 15. 10. 2018

Charakteristika:

Téma seznamuje děti o důležitosti zdraví. Co zdraví vůbec znamená, co děláme, abychom byli zdraví. Učíme se, co nám prospívá i škodí. Budeme si povídat o výživě, o důležitosti cvičení, otužování a pohybu. Jak správně máme pečovat o naše tělo a jak můžeme předcházet nemocem. Proč chodíme k lékaři na prohlídky. Dozvíme se, jak a nač používáme naše smysly a k čemu je můžeme využít. S projektem „ Zdravé 5“ se budeme učit rozlišovat zdravé a méně zdravé potraviny.

činnosti:


* třídění potravin podle společných charakteristických znaků (co jsou mléčné výrobky, ovoce, zelenina, cereálie, maso, tuky, sladkosti)
* zkoumáme a poznáváme barvu, chuť, vůni a tvar ovoce a zeleniny, úloha umývání ovoce a zeleniny, kde jsou pecky ? slovní zásoba: co se musí nejdříve uvařit a potom sníst, co se loupe, krájí, strouhá apod.
* stříhání potravin z letáku /co je pro zoubky dobré , jak pečujeme o zuby
* písnička - Měla babka (počítání), O řípě, Pan doktor Janoušek, To je zlaté posvícení
* grafomotorika: svislé a vodorovné čáry – košík na ovoce, správně držet tužku, horní a dolní oblouk

· chůze a běh podle bubínku, motivační cvičení podle říkadel, cviky z jógy
· nácvik chůze ve dvojicích, v zástupu
· pohybová hra: „Na ježka“
· taneček: Cibulenka, Šla Nanynka do zelí, Houby (mazurka)
· seznámení s pojmy – více, méně ( např. čeho mám více jablíček nebo hrušek)
· porovnávání velikosti, skládání v celek, půlené obrázky
· dramatizace pohádek k tématu, experimenty se zeleninou, s ovocem….

Další činnosti:

učíme se uklízet hračky na svá místa, učíme se reagovat na smluvený signál 
učíme se ukládat si své věci do své přihrádky, na židličku
seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě a snažíme se je dodržovat
námětová hra „Na kuchařky, na prodavače, na farmáře“ 
vycházka do okolí školky,

Pohybová hra: „Na ježka“

Tiše děti ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí.
Já mám doma ovci, mohu chodit jak chci.
Já mám doma berana, mohu dupat do rána. Ježku, vstávej!

Procvičování hlásky Š: 
Volá myška šedou myš: „Kyš, kyš, ty mě nechytíš.“
„Ale chytnu, to si piš, já jsem totiž hbitá myš.“

Básničky 
třídy MŠ:

Ovoce a zelenina,

to je zdraví, to je síla.

Kdo jí mrkev, ředkvičky.

bude zdravý celičký.

 

Ovoce rádi máme,

vitamíny v něm dostáváme,

cvičení nás baví

a jsme pořád zdraví.


Básničky a písničky třídy MŠ 242
písničky

Pod naším okýnkem
rostou tam dvě růže.
Pod naším okýnkem, roste tam štěp. 
Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med.
Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička.
Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med.

Houbař

Hádaly se houby, hádaly se v lese,
kterou z nich si houbař v košíku odnese.
A už kráčí lesem houbař kudrnatý,
nevzal ani jednu. Byly jedovatý.

Jabloň

Stojí jabloň zelená, má jablíčka červená, červená voňavá, v listí schovaná.

Chodí kolem Anička, hledá zralá jablíčka, vyskočí, poskočí, utrhne to nejhezčí.

Třeseme je do trávy, jablíčka se kutálí, hledáme, hledáme, jablíčka si sbíráme.

Dokola, dokola jablíčka už dozrála, dokola,dokola, tralalalala.

básničky

BEDLA (Florian) Stojí, stojí bedla, ráda by si sedla.

A vzala si pletení, noha už jí dřevění. 

Nedočkavá jablíčka

 Dvě jablíčka zelená houpala se na větvi,

fňukala, kňourala, kdy už budem červená? Sluníčko je pohladilo, 

řeklo, to chce čas. Pěkně zrajte, nekňourajte, nemám jenom vás.Třesu, třesu stromem, za tím naším domem. 
Třesu, třesu švestky, spadněte mi všecky. 
Ta první je na koláček, na kulatý tvaroháček. 
Ta druhá je do knedlíku, dáme si jí do rendlíku. 
A ta třetí k tomu, tu si nesu domů.