Opakujte s námi

LISTOPAD 2020


Téma: ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, CO TO ASI ZNAMENÁ

Charakteristika:
Cílem je seznámení dětí s různými dopravními situacemi, naučit je správně reagovat v těchto situacích. Učit je dodržovat a respektovat předem dohodnutá a daná pravidla. Uvědomit si, proč je toto důležité a jaké následky přináší nekázeň a nedodržování pravidel.
K výstavě „Cesta kolem světa“, zahrneme vzdělávání o dalekém cestování (kontinenty).

Komunitní kruh:
- Co jsou a jaké máme dop. prostředky?
- K čemu využíváme dop. prostředky?
- Jaké máme dop. značky? Kde je najdeme?
- Kde najdeme zvířata z dalekých krajin? (opakování zvířat)

- Jak vypadá zeměkoule, pohyb slunce, střídání den a nocí, roční období.

Hudební činnosti:
- nácvik vánočních písniček a básniček na akci „Rožínání vánočního stromu“.
- rytmizace s vařečkami, dřívkami, reagování na rytmus (rychle, pomale),
- rozlišování krátké a dlouhé slabiky,
- zopakování rytmu (hra na ozvěnu).

Výtvarné činnosti:
- Kosmonaut, Vlak z geometrických tvarů. Předvánoční přípravy.

Pohybové činnosti:
- uvědomování si vlastního těla (horní, dolní končetiny, levá/pravá strana),
- spojení pohybu se zpěvem,
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),
- nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě),
- základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry (nácvik házení, chytání),

- hra na autobus, na vlak (řazení podle vagónků).


Další činnosti:
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
- matematická pregramotnost (více, méně, stejně, počítání do pěti)
- grafomotorické činnosti (rovné čáry, krátké a dlouhé, jednotažky)
- rozvoj smyslů (poznáváme zvuky – zvířat a věcí)
- upevňujeme pojmy nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo, 
- názvy geometrických tvarů, barvy, vnímání odlišností a detailů.

Předškolní třída:  
- písničky: logopedické písničky Evelína, Apolenka, Bedla; vánoční písničky a básničky 
- říkanky: 
               Semafor
                Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?
                 Na chodníku klidně stát, v jízdní dráhu nevbíhat.
                 Co znamená tahle změna, když je žlutá rozsvícená?
                 Připrav se a pozor dej, čekej, nikam nespěchej.
                 A když svítí zelená, co to asi znamená?
                 Malí jako velicí, všichni přejdou silnici.
                Křižovatka
                X je nejen písmenko, ale taky značka, uhodneš ji panenko? Je to křižovatka!


ŘÍJEN 2020

Téma: VLAŠTOVIČKO LEŤ

Charakteristika:
Téma vede k všímání si změn v přírodě. K uvědomění si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami.

Komunitní kruh:
- pojmenováváme roční období a rozlišujeme charakteristické znaky
- určujeme aktuální počasí venku (svítí, prší, …)
- poznáváme přírodní jevy (mlha, vítr, déšť, sníh a mráz, slunce,…)
- jak se chráníme – před nachlazením, sluncem/větrem, oblečení (pláštěnka, deštník, bunda,…)
- které barvy najdeme v přírodě (zelená, žlutá, oranžová, hnědá, červená, …)

Hudební činnosti:
- nácvik písniček – Vlaštovička, Vyletěl si pyšný drak
- básničky – Drak, Podzim

Pohybové činnosti:
- spojení pohybu se zpěvem: Vlaštovička, Ježek
- gymnastické míče, padák
- opičí dráha (skluzavka; chůze po lavičce; lezení, plazení po lavičce)
- chůze po kamenech, po kaštanech, koordinace pohybů
- cvičení jógy (pozdrav slunci)

Výtvarné činnosti:
- práce s keramickou hlínou (otisk listu, válení, …)
- výroba mechového draka a draka z přírodnin (společná práce)
- veverka (lepení akátových listů na ocásek)
- podzimní koruny (lepení přírodnin na korunu)

Další činnosti:
rozvoj smyslů (rozlišujeme zvuky a tóny, zrakově rozlišujeme tvary předmětů, podzimních plody a barvy, pomocí hmatové knihy poznáváme materiály, rozlišujeme vůně a chutě, hledáme 2 stejné obrázky v řadě a odlišný obrázek na řádku)
učíme se chápat prostorové pojmy (nad, pod, vedle, uprostřed, nahoře, dole, za, před, u, mezi, vpravo, vlevo, vysoko a nízko), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, týden, měsíc, rok,…)

matematická pregramotnost ( posloupnost prvků: střídání kaštanů, žaludů v řadě, počítání oříšků 1-5, více, méně, stejně;   

grafomotorické činnosti (velká plocha - cesta podle barviček listů, jednotažka drak a list, horní oblouk - ježek pod listím)
opakujeme třídní pravidla (pozdravit, poprosit, poděkovat, …)
pomáhat pečovat o okolí životní prostředí (dbát na pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu v okolí, živé tvory, …)

Opakujte s námi:

Básnička:              „Lítá tiše jako pták,
                             vyletěl až do oblak.
                             Z výšky vidí celý svět,
                             dole volá dětí pět.
                             „Poleť rychle radši k nám,
                             už je konec našim hrám.“
                             Dráček dětem zamává,
                             pak k nim rychle přistává.“

Písnička:               „Vlaštovičko, leť,
                             už je na tě čas,
                             listí žloutne, poletuje,
                             po strništi vítr duje,
                             bude brzy mráz.


                            „Vyletěl si pyšný drak,
                            vyletěl až do oblak.
                            Z vysoka se dívá na svět,
                            chtěl by strašit neví jak.
                            Z vysoka se dívá na svět,                        
                            chtěl by strašit neví jak.

ĉ
Hana Pelánová,
10. 4. 2020 8:30
Comments