Opakujte s námi

ČERVEN 2021

Téma: DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ


Charakteristika:

Poznáváme oblast profesí, povolání a řemesel. Ukazujeme si jak povolání běžná, která nás obklopují neustále (prodavač, učitel, řidič, …), méně známá (pokrývač, elektrikář, vodař, zedník, …), tak tradiční řemesla (sklář, truhlář, švec, …). Seznamujeme se s různými pracovními pomůckami, náčiním, nářadím, … Důraz klademe na prožitek a poznávání světa práce kolem nás, prohlubování vzájemných vztahů a utváření vztahů vůči širšímu okolí.  


Kam směřujeme: 
- upevňovat slovní zásobu a vysvětlovat „nová“ povolání a řemesla 
- zdokonalovat sebeobsluhu (umět stolovat, oblékat se, svlékat, obouvat, …) 
- neverbální komunikace (umět předvést jednoduché činnosti) 
- ovládat koordinaci oko – ruka, zvládat jemnou a hrubou motoriku


Činnosti:

- hry na téma povolání

- zkoušíme různá povolání (malíř - malovat štětkou; pekař - vytvarovat rohlík;...)

- pracovní listy na uvolnění ruky

- rozlišujeme začáteční a koncové slabiky

- popisujeme obrázky

- povídáme si o tom, čím jsou naši rodiče a čím budu já

- ukazujeme si různá pracovní nářadí


KVĚTEN 2021

Téma: KDO TO VOLÁ?

Charakteristika:
Téma děti seznamuje se zvířaty, která žijí kolem nás. Učí se je poznat a pojmenovat, poznat k čemu jsou užitečné; seznamují se s tím, jak o ně pečovat, čím je krmit, co je pro ně nebezpečné. Podporujeme kladný vztah ke zvířatům, radost z narozených mláďat.

Kam směřujeme:
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči (při mluvení i zpěvu)
- zachovávat správné držení těla
- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
- upevňujeme slovní zásobu (pes x fena x štěně; kocour x kočka x kotě; ...)

Činnosti:
- hry na téma zvířata, mláďata,
- sluchové hry na rytmizaci, záměny hlásek
- nácvik správného dýchání při zpěvu („hudební rozcvička“)
- přiřazujeme zvířata k mláďatům, rozlišujeme jejich potravu, obydlí
- rozlišujeme domácí zvířata a cizokrajná / ze ZOO
- poučení z pohádek - O kohoutkovi a slepičce; O pejskovi a kočičce
- povídáme si o zvířátkách (kdo se o ně stará, co umí a čím se liší od lidí,...)
- posloucháme a určujeme zvuky zvířat
- malujeme, kreslíme a vytváříme různá zvířata...
- učíme se nové písničky a básničky na téma zvířata, hudební doprovod ( Krávy, krávy, Klokani, Pejsek, Já mám koně, Utíkej Káčo..)

 Básničky MŠ 242:
Chodí, chodí zvířátka, vodí s sebou mláďátka.
Jejich jména dobře známe, proto na ně zavoláme.
Kdo to klepe na vrátka? Kocour, kočka, koťata.
Kocour těžce: buch, buch, buch. Kočka lehce: ťuk, ťuk, ťuk.

KVĚTEN 2021

Téma: ZE VŠEHO MÁM NEJRADĚJI, KDYŽ SE MÁMA S TÁTOU SMĚJÍ

Charakteristika:
Kam přicházíme na svět - rodina a její členové, pojmenování příbuzenských vztahů, chápání základních příbuzenských vztahů. Aktivní vnímání rodiny jako zázemí, důležité společenství lidí, uvědomování si pocitu sounáležitosti a bezpečí v rámci rodiny. Vzájemné sdělování prožitků z rodinného prostředí. Seznámení a průběžné upevňování prosociálního chování dětí, vytváření pozitivního klima třídy. Přiblížení různých struktur rodin. Prevence šikany a antisociálních jevů.

Kam směřujeme:
- upevnění slovní zásoby
- uvědomujeme si, že každý z nás má svoji maminku, tatínka, babičku, dědečka
- seznamujeme se s místem a prostředím, ve kterém žijeme
- uvědomujeme si příjemné a nepříjemné citové prožitky (láska, soucit, radost, smutek, odmítání, vztek,…)
- upevňujeme pravidla slušného chování ve školce i na veřejnosti

Činnosti:
- hry na téma rodina
- popisujeme demonstrační obrázky v okruhu rodina, vymýšlíme příběhy
- procvičujeme jména rodičů, sourozenců
- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu
- hádáme hádanky na téma rodina
- kreslíme a malujeme různými technikami členy rodiny
- popisujeme charakterové vlastnosti rodičů, sourozenců, prarodičů
- rozkládáme slova na slabiky – rytmizujeme, počítáme
- obkreslujeme postavu v životní velikosti
- učíme se nové písničky a básničky na téma rodina, hudební doprovod


DUBEN 2021


Stezka ke Dni Země - vážení rodiče, od pátečního odpoledne (23. 4. 2021) je pro děti připravena hravá stezka, zaměřená na ochranu přírody, třídění odpadu, ochranu planety, zvířátka. Stezka začíná u zahrady MŠ 242, zadní strana plotu. Pokračuje po modrých fáborcích směrem k lesu, "Raketovce", Hájence a končí u hřbitova. Další informace a příběh medvídka Brumli zde Den Země - medvídek Brumla.


Svět kolem nás je plný krás - inspirace pro děti a rodiče 

Svět kolem nás je plný krás

Charakteristika: Děti se v tomto tématu seznamují s pojmy vesmír, Sluneční soustava, Slunce, planety a také  „PLANETA ZEMĚ“. Vytvářejí si představu o její rozmanitosti. Vedeme je k uvědomění, že život na planetě Zemi má své „zákonitosti“. A každý může svým vlastním postojem a chováním ovlivnit její prostředí, prostředí, ve kterém žije.

S dětmi si povídáme o ochraně environmentálního prostředí, ekologii, třídění odpadů. O tom co přírodě a planetě Zemi prospívá, a co škodí. Děti získávají povědomí o existenci různých národních kultur, zemí, rozmanitosti přírody. Vnímají různorodost lidí, v čem se od sebe liší, co je naopak spojuje.

Kam směřujeme - dítě:

- si vytváří zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu,

- buduje si vztah k životnímu prostředí, učí se aktivně chránit přírodu,

- osvojuje si elementárních poznatky o přírodě, o historii země,

- získává poznatky o vodě na Zemi, významu čistoty vod a ovzduší pro život,

- má znalosti o významu živočichů, o stromech a rostlinách ve volné přírodě,

- o významu půdy pro růst rostlin, o důležitosti vzduchu pro život,

- poznává vlastnosti vody, její výskyt ve volné přírodě, význam pro život,

- získává poznatky o materiálech našeho prostředí, o třídění odpadu,

pozoruje, zkoumá, objevuje, experimentuje,

vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý,

- osvojení si elementárních poznatky o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla),

- upevňuje si pravidla chování ve vztahu k druhému, chápe, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.


Činnosti:

- prohlížení knih o vesmíru, Zemi, kdo je astronaut, co je raketa,

- pohybové ztvárnění planet, otáčení kolem vlastní osy, obíhání kolem Slunce,

pohybová hra Voda a její obdoby - reakce na signál, házení s míčem, posílání míče,

- činnosti ke koordinaci oko - ruka, grafomotorické prvky,

- výtvarné tvoření - malování křídou a práce s temperovou barvou (planety, Slunce), vyrábění rakety z recyklovatelného materiálu, 

- třídění odpadu, ukázka kontejnerů - barevné rozlišení, 

- sázení semínek a klíčení - pozorujeme.


ŘÍKANKY:


I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí,

modrá, žlutá, zelená, víme ,co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci, už jsme jako dospěláci,

papír, plasty, sklenice, nápojové krabice.

 Prší, prší, jen se leje, popelář se na nás směje ,

rychle z auta vyleze, odpadky nám odveze.......

      Konec zimy

 

Zimo, ty jsi bílá paní,

končí tvoje kralování.

         Sundej bílou korunu

a sesedni ze trůnu.

Už je na to čas,

za rok přijdeš zas.

 

Vyšlo slunce, zasvítilo,

na nebe se obrátilo.

Každá kytka maličká,

radost má ze sluníčka.

Ke slunci se naklání,

lístky z hlíny vyhání.

 

Naše Země


Naše Země ta se točí,
i když nemá nožičky,
zvesela si neposkočí,
shodila by hvězdičky. 

Po vesmíru tiše pluje,
s Merkurem si promluví,
Venuše jí pozdravuje,
o Zemi už každý ví.

 


PÍSNĚ:

- Jaro dělá pokusy

- Chválím tě, země má

- Kolik je na světě - J. Vodňanský


BŘEZEN 2021

 

Jarní aktivity pro mladší děti - Sluneční paprsky


Téma: Vítáme jaro

Charakteristika:

I když to za okny možná nevypadá, blíží se jaro. Chystají se změny v přírodě, první jarní kytičky vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat a příroda se mění o ožívá. Ve vzduchu je cítit změna a počasí s námi rozehrává jarní hru.

V rámci tématu je cílem seznámit děti s novou jarní říkankou, písničkou, rozpoznávat změny v okolní přírodě, pozorovat první jarní květiny, počítat, vytleskávat, rozvíjet slovní zásobu, plynulost řeči, paměť, umět napodobit pohyb a podpořit koordinaci těla, oko-ruka. 

 

Kam směřujeme - dítě:

- zkouší napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu,

- učí se zpaměti/ učí se s pomocí krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky),

- zkouší pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (skutečnost, podle obrázku),

- poznává některé jarní květiny, tažné ptáky, počasí,

- učí se roztleskat slovo, 

pozoruje, všímá si (nového, změněného, chybějícího),

- učí se záměrně soustředit na činnost a udržet pozornost,

je citlivý a vnímavý ve vztahu k přírodě.

Náměty pro činnosti: 

www.uschovna.cz/zasilka/JGH5525IEXYMKX8W-L8R

 

Inspirace k aktivitám:

- jóga se Simonkou https://www.youtube.com/watch?v=gyC6jq4pHzE 

- úvodní říkanka https://photos.app.goo.gl/EhG9sgDtyHZGbn5v7  

- rytmizace s notami https://youtu.be/cH_U8Mcmp2k 

                        noty -www.uschovna.cz/zasilka/JGLE7HGLY8TNEK49-BV8

- pokus vajíčkem uvařeným natvrdo (doporučuji opatrnost při manipulaci s ohněm a menší plamen) https://photos.app.goo.gl/goaAXfSXN7cdqJer7, 

- sázení řeřichy https://www.dvorakasyn.cz/o-nas/aktuality/rericha-jako-dekorace-69.html  


Téma: Z pohádky do pohádky

Charakteristika

Téma otevírá svět pohádek, pohádkových hrdinů a fantazie. Čteme a posloucháme pohádky známé i méně známé. Na jejich příkladu se dětí učí prosociální chování - vztahy mezi lidmi, 
poznávají  a odkrývají důležité lidské hodnoty přes ponaučení z pohádkových příběhů.

Cílem tématu je poznávat svět dětem velmi blízký, pohádkový. Prohlížet si společně knihy a obrázky z pohádek, poznávat hlavní postavy, typický charakter. Naučit se říkanku k tématu a nějakou tu písničku. Také si něco vytvořit, rozvíjet řeč, paměť a "dotknout" se ponaučení i někdy přísloví, které se skrývají v pohádkách.


Co u dětí chceme rozvíjet:
- dítě pozná na obrázku klasickou pohádkovou postavu,
- jednoduše popíše, co má postava na sobě, co drží (princ meč, Karkulka je červená, ...),
- umí s pomocí jednoduše převyprávět děj pohádky s obrázkovým doprovodem,
- pamatuje si/ pamatuje si s pomocí říkanku k tématu,
- učí se písničku k tématu,
- vyjádří své emoce a prožitky - slovně, výtvarně, pomocí hudby, pohybu, dramatické improvizace,
- vlastní tvoření z domácích zdrojů: např. postavit si hrad z kostek nebo z lega, navlékat korálky pro princeznu, třídit luštěniny jako Popelka, udělat jeskyni pro draka apod.

Náměty pro činnosti: 
- Kolo, kolo mlýnský, Zlatá brána, ...
- videa písničky 
Gronská písnička - https://youtu.be/-zBtfvzqQPw

www.uschovna.cz/zasilka/IU2JTKE6LY5XV6S6-EKL
- Víš ....? 
Kdo nosí rolničky na čepici?, Kdo prská oheň?, Kdo měl obrovský hlad a všechny a všechno snědl?, Kdo se ztratil v lese?, Koho potkal vlk? ....
- Je to správně?
Karkulka snědla vlka a pak usnula a chrápala, až se chaloupka otřásala.
Hrneček vařil kaši a nikdo ho neuměl zastavit, a tak vaří kaši dodnes.
Jedna kouzelná chaloupka byla celá z lízátek.
Tři prasátka žila společně v chaloupce ze slámy.
Dědeček zasadil mrkev a když byla hodně veliká, tahali ji všichni z chaloupky.
Dědečkovi a babičce se ztratil koblížek a potkal pět dinosaurů.
Princezna snědla draka a pak odletěla do jeskyně.


Aktivity doma:
- Umíš vyskočit snožmo 5 x za sebou?
- Vydržíš stát na jedné noze než napočítáš do 3?
- Dotkneš se nosu a zároveň ucha? Dotkneš se kolena a zároveň brady? ...
- Umíš si chytnout palce?

Odkazy k tvoření:

TIPY OD RODIČŮ:


ÚNOR 2021

Téma: SILNÝ JAKO STROM - zimní sporty

Charakteristika:
Téma se zaměřuje na různé druhy pohybu a sportů. S dětmi si ukazujeme různé druhy sportů, sportovní vybavení, sportoviště. Vedeme děti k pohybu, rozvoji pohybových dovedností, obratnosti, překonání strachu, ke zkoušení nových věcí a k radosti z pohybu. Vysvětlujeme si co je Olympiáda, Paralympiáda, zjišťujeme, jaké sportovce známe. Zkoušíme některé sporty, ukazujeme si některé reálné vybavení. Učíme se tak určovat pořadí, orientovat v prostoru, na těle, popisovat vlastnosti a poznávat své silné a slabé stránky. Zároveň se učíme fair play, vzájemně se povzbuzovat, překonávat neúspěch a prohru a pociťovat sounáležitost s určitou skupinou lidí.

Komunitní kruh:
- Jaké máme druhy sportů?
- Kde můžeme sportovat?
- Co znamená sportování?
- Jaké sporty umíš? (lyžování, běhání,…)
- Jaké sporty by jsi rád/a vyzkoušel/a?
- Máme doma nějaké sportovní vybavení? (brusle, helmy, kola,…)
- Co je to Olympiáda a Paralympiáda?
- Znáš nějakého českého sportovce?

Hudební činnosti:
- Pojedeme na lyže
- Borový sáně

Výtvarné činnosti:
- Brusle
- Lyže
- Sáně

Pohybové činnosti:
- lokomoční pohybové činnosti, gymnastika
- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
- poznávání možností vlastního těla – zkoušíme napodobovat sporty
            - lyžování
            - běh
            - slalom mezi kuželkami
            - skok do dálky
            - nácvik kotoulu vpřed
            - žebřiny
            - sportujeme venku


LEDEN 2021

Téma: STOPY VE SNĚHU

Charakteristika:
Děti si osvojí základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Seznámí se s proměnami přírody v zimě. Naučí se mít radost z objevovaného. Upevní si pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Budou poznávat vlastnosti sněhu, stopy živočichů a experimentovat s přírodními materiály.

Komunitní kruh:
- Zvířata v lese (divoké prase, jelen, srna, ptáci – vrabec, sýkora, vrána, havran …).
- Přiřazujeme potravu a stopy ke zvířatům.
- Kdo se stará o zvířata v lese?
- Jak můžeme pomoci zvířatům my?
- Co se dává do krmelce, do krmítka?

Hudební činnosti:
- Vrabec a sýkora, O zimě, Krtek, Grónská zem

Výtvarné činnosti:
- krmítko pro ptáčky, tučnák,
- kos se slunečnicovými semínky, vrabec,¨

- papírový talíř se sněhulákem a lesní zvířata v lese.

Pohybové činnosti:
- uvědomování si vlastního těla (horní, dolní končetiny, levá/pravá strana),
- spojení pohybu se zpěvem,

- základní pohybové dovednosti a prostorová orientace, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překážky, házení a chytání míče, používáme různé náčiní, pohybujeme se ve skupině – jsme k sobě ohleduplní, pohybujeme se na sněhu a na ledu),
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),
- nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě),
- bobování.

Další činnosti:

- zraková diferenciace - hledáme stejné vločky, tvoříme skupiny podle vzoru, 

. procvičujeme předložky - pod, nad, za, vedle, mezi vpředu, vzadu, 

- pořadí podle velikosti - skládání sněhuláků (6 karet),

- skládání obrázku ze 4 dílů a lepení, 

- prostorové vnímání   - skládáme pastelky podle zadání,

- sluchové vnímání - vytleskávání, vnímání rytmu / rychle a pomale,


- vedeme rozhovory (nasloucháme druhým, čekáme, až druhý dokončí myšlenku),
- osvojujeme elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dětem blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné,
- operace s materiálem (třídíme, přiřazujeme, uspořádáváme, odhadujeme, porovnáváme,…),
- činnosti na rozvoj postřehu, vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti,…

- matematická pregramotnost (dějová posloupnost, více, méně, stejně, počítání do pěti)
- grafomotorické činnosti (rovné čáry, jednotažky)
- rozvoj smyslů (poznáváme zvuky, stopy a potravu zvířat),

- upevňujeme pojmy nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo,
- experimenty – pozorujeme vodu v teple a v chladu (tuhnutí x tání) , ledové ozdoby.

Písničky:

 Vrabec a sýkorka

Vzal vrabeček na taneček sýkorku,
měli spolu jedno sólo na dvorku.
Vrabec samé skoky, sýkorka zas kroky
nešlo jim to dohromady na dvorku.

Zima

Jednou v zimě brzy ráno stěžoval si kos,
všude bílo milá vráno a ja jsem tu bos.
Ref: Brr brr to je zima,
Brr brr to je mráz.
Pojď Evičko, pojď Honzíčku, pojď mezi nás
 
Bílá vrána posedává blízko v dveří, 
že jsem byla včera černá nikdo nevěří.
Ref: Brr brr to je zima …..

Básničky:

Vráno, vráno, přileť k nám
já ti něco nachystám
trochu hrachu, trochu krup
vráno, vráno - dupy dup!

Kráky krák, kráky krák, 
havran to je černý pták.
V zimě kráká na poli,
létá mezi topoly.
Ráno hledá snídani,
on i další havrani.
V poledne už zase krouží,
mráz a zima ptáky souží.
Kráky, kráky. krák, 
letí ptáků černý mrak.

Punčocháče, ponožky, oblečeme na nožky, 
ještě tričko, mikinu, vyzrajeme na zimu.
Přes to všechno kaťata, ať jsme správná prťata.
Na hlavičku čepičku, na nožičku botičku.
Ručky zebou víc a víc, schovej je do rukavic.
Se sněhem si můžeš hrát, vesele se koulovat.

PŠ - Grónská píseň, Statistika nuda je, Podívej se na oblohu, Blažena (logopedická)

Prosinec 2020

Téma: VŠEMU CHCEME ROZUMĚT, OBJEVÍME CELÝ SVĚT - VÁNOCE

Charakteristika:
Děti se prostřednictvím tématu seznamují s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji. Přirozeně poznávají, jak lidé dříve žili, čím se bavili, co jedli. Děti prožívají intenzivně nejkrásnější svátky roku, kdy v nich je přirozeně pěstována radost z obdarovávání druhých a kdy vnímají, že Vánoce jsou svátky setkávání, posilování vzájemných vztahů, rodinných vazeb, pomoci a porozumění druhých.

Komunitní kruh:
- Kdo byl sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucie. Zvyky s nimi spojené.
- Jaké zvyky máme spojené s Vánocemi. (symbolika Vánoc)
- Přípravy na Vánoce. Vůně koření / zázvor, hřebíček, skořice.
- Vánoční pranostiky. Názvy stromů, který nosí Ježíšek.
- Jak se slaví Vánoce v jiných zemích. 
- Příběh o narození Ježíška. Co je to Betlém? Stavění z papírových figurek.

Hudební činnosti:
- nácvik koled a básniček,
- rytmizace básniček (střídání těžké a lehké doby),

- rozlišujeme podle zvuku hudební nástroje, pojmenovávání (basa, dudy, housle..),
- zkoušíme hrát doprovod ke koledám.

Výtvarné činnosti:

- Mikuláš, čert a anděl (různé zpracování, stříhání, lepení).
- Dopis Ježíškovi (vystřihování dárečků z letáků).
- Vánoční přání a dáreček (dřevěný stromeček).
- Kapr (mačkáme papír, dokreslujeme šupiny, poznávání části těla).
- Betlémská hvězda.

Pohybové činnosti:

- uvědomování si vlastního těla (horní, dolní končetiny, levá/pravá strana),
- spojení pohybu se zpěvem a nástroji,
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení, doskoky),
- nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě),
- základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry (nácvik házení, chytání), opakujeme sestavy z jógy.

Další činnosti:
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování),

- matematická pregramotnost (dějová posloupnost, více, méně, stejně, počítání do pěti),

- zraková diferenciace ( poznat odlišný obrázek v řadě lišící se tvarem a polohou, obrázek na pozadí - spojení obrysů z teček),  
- grafomotorické činnosti (rovné čáry, dolní oblouk, šikmé čáry, zamotávání čar, jednotažky)
- upevňujeme pojmy nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo,
- experimenty – plovoucí svíčky, větvička Barborky, prskavky, louskání oříšků, krájení jablíček, …

- zdrobněliny, poznáváme nesmysly na obrázku, rozlišujeme malý, větší - nejmenší, nižší, vyšší a nejvyšší strom, vytleskávání slov, určování počet slabik a počátečních písmen, skládání obrázků podle předlohy s vánoční tématikou. LISTOPAD 2020


Téma: ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, CO TO ASI ZNAMENÁ

Charakteristika:
Cílem je seznámení dětí s různými dopravními situacemi, naučit je správně reagovat v těchto situacích. Učit je dodržovat a respektovat předem dohodnutá a daná pravidla. Uvědomit si, proč je toto důležité a jaké následky přináší nekázeň a nedodržování pravidel.
K výstavě „Cesta kolem světa“, zahrneme vzdělávání o dalekém cestování (kontinenty).

Komunitní kruh:
- Co jsou a jaké máme dop. prostředky?
- K čemu využíváme dop. prostředky?
- Jaké máme dop. značky? Kde je najdeme?
- Kde najdeme zvířata z dalekých krajin? (opakování zvířat)

- Jak vypadá zeměkoule, pohyb slunce, střídání den a nocí, roční období.

Hudební činnosti:
- nácvik vánočních písniček a básniček na akci „Rožínání vánočního stromu“.
- rytmizace s vařečkami, dřívkami, reagování na rytmus (rychle, pomale),
- rozlišování krátké a dlouhé slabiky,
- zopakování rytmu (hra na ozvěnu).

Výtvarné činnosti:
- Kosmonaut, Vlak z geometrických tvarů. Předvánoční přípravy.

Pohybové činnosti:
- uvědomování si vlastního těla (horní, dolní končetiny, levá/pravá strana),
- spojení pohybu se zpěvem,
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),
- nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě),
- základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry (nácvik házení, chytání),

- hra na autobus, na vlak (řazení podle vagónků).


Další činnosti:
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
- matematická pregramotnost (více, méně, stejně, počítání do pěti)
- grafomotorické činnosti (rovné čáry, krátké a dlouhé, jednotažky)
- rozvoj smyslů (poznáváme zvuky – zvířat a věcí)
- upevňujeme pojmy nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo, 
- názvy geometrických tvarů, barvy, vnímání odlišností a detailů.

Předškolní třída:  
- písničky: logopedické písničky Evelína, Apolenka, Bedla; vánoční písničky a básničky 
- říkanky: 
               Semafor
                Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?
                 Na chodníku klidně stát, v jízdní dráhu nevbíhat.
                 Co znamená tahle změna, když je žlutá rozsvícená?
                 Připrav se a pozor dej, čekej, nikam nespěchej.
                 A když svítí zelená, co to asi znamená?
                 Malí jako velicí, všichni přejdou silnici.
                Křižovatka
                X je nejen písmenko, ale taky značka, uhodneš ji panenko? Je to křižovatka!


ŘÍJEN 2020

Téma: VLAŠTOVIČKO LEŤ

Charakteristika:
Téma vede k všímání si změn v přírodě. K uvědomění si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami.

Komunitní kruh:
- pojmenováváme roční období a rozlišujeme charakteristické znaky
- určujeme aktuální počasí venku (svítí, prší, …)
- poznáváme přírodní jevy (mlha, vítr, déšť, sníh a mráz, slunce,…)
- jak se chráníme – před nachlazením, sluncem/větrem, oblečení (pláštěnka, deštník, bunda,…)
- které barvy najdeme v přírodě (zelená, žlutá, oranžová, hnědá, červená, …)

Hudební činnosti:
- nácvik písniček – Vlaštovička, Vyletěl si pyšný drak
- básničky – Drak, Podzim

Pohybové činnosti:
- spojení pohybu se zpěvem: Vlaštovička, Ježek
- gymnastické míče, padák
- opičí dráha (skluzavka; chůze po lavičce; lezení, plazení po lavičce)
- chůze po kamenech, po kaštanech, koordinace pohybů
- cvičení jógy (pozdrav slunci)

Výtvarné činnosti:
- práce s keramickou hlínou (otisk listu, válení, …)
- výroba mechového draka a draka z přírodnin (společná práce)
- veverka (lepení akátových listů na ocásek)
- podzimní koruny (lepení přírodnin na korunu)

Další činnosti:
rozvoj smyslů (rozlišujeme zvuky a tóny, zrakově rozlišujeme tvary předmětů, podzimních plody a barvy, pomocí hmatové knihy poznáváme materiály, rozlišujeme vůně a chutě, hledáme 2 stejné obrázky v řadě a odlišný obrázek na řádku)
učíme se chápat prostorové pojmy (nad, pod, vedle, uprostřed, nahoře, dole, za, před, u, mezi, vpravo, vlevo, vysoko a nízko), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, týden, měsíc, rok,…)

matematická pregramotnost ( posloupnost prvků: střídání kaštanů, žaludů v řadě, počítání oříšků 1-5, více, méně, stejně;   

grafomotorické činnosti (velká plocha - cesta podle barviček listů, jednotažka drak a list, horní oblouk - ježek pod listím)
opakujeme třídní pravidla (pozdravit, poprosit, poděkovat, …)
pomáhat pečovat o okolí životní prostředí (dbát na pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu v okolí, živé tvory, …)

Opakujte s námi:

Básnička:              „Lítá tiše jako pták,
                             vyletěl až do oblak.
                             Z výšky vidí celý svět,
                             dole volá dětí pět.
                             „Poleť rychle radši k nám,
                             už je konec našim hrám.“
                             Dráček dětem zamává,
                             pak k nim rychle přistává.“

Písnička:               „Vlaštovičko, leť,
                             už je na tě čas,
                             listí žloutne, poletuje,
                             po strništi vítr duje,
                             bude brzy mráz.


                            „Vyletěl si pyšný drak,
                            vyletěl až do oblak.
                            Z vysoka se dívá na svět,
                            chtěl by strašit neví jak.
                            Z vysoka se dívá na svět,                        
                            chtěl by strašit neví jak.

Ċ
Iva Puchýřová,
11. 3. 2021 5:31
ĉ
Hana Pelánová,
10. 4. 2020 8:30
Comments